DERNEKLER HUKUKU

Dernekler Hukuku Hakkında

dernekler-hukuku

Dernekler hukuku, dernek kurma hakkını, dernek kurma, işletme ve örgütlenme usulünü, derneklerin organlarını, görev ve yetkilerini, gözetimini ve tasfiyesini, üyeliğini ve üyelerin hak ve görevlerini düzenleyen hükümleri kapsar. , izne tabi faaliyetler ve yasaklanmış faaliyetler, cezalar ve derneklerle ilgili diğer hususlar

Dernekler Hukuku Hizmetlerimiz

 • Vakıflar hukuku avukatı ile vakıflara ve yöneticilerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Vakfın adına yönelik davaların açılması, takip edilmesi ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması,
 • Vakıf kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yabancı kişilerin vakıf kurma işlemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak,
 • Vakıf senedi ya da vasiyetname hazırlanması işlemlerine yardımcı olmak ya da düzenlemek,
 • Yöneticileri hakkında açılacak ceza ya da tazminat davalarında ya da diğer davalarda vekillik görevini üstlenerek davaların başarılı şekilde sonuçlandırılması,
 • İşlemleri sırasında alınması gereken izinlerin alınarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Organlarının oluşturulması, toplantıların takibinin yapılması ve organların kararlarının hukuki denetimini gerçekleştirmek,
 • Mütevelli Heyeti’ne ve diğer organlarına danışmanlık hizmeti vermek,
 • Vakıfların feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ve açılan davaların takibini gerçekleştirmek,
 • Vakıfların amaçları nedeniyle açılan davaların takibini gerçekleştirerek başarıyla sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Devlet adına intikal ettirilmiş olan vakıf gayrimenkullerinin geri alınması ve vakıf adına tescili için gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması,
 • Evladiye alacağı davasının açılarak davanın başarıyla sonuçlandırılması,
 • Vakıf evlatlarının galle fazlası alacağı davası açılarak davanın başarıyla sonuçlandırılması,
 • Vakıf gayrimenkul alım-satım işlemlerinin yapılması,
 • Mallarının yönetimi, tasfiyesi, alıkoyma vb. davalarda vekillik yapılması, davaların takibinin yapılması ve davaların başarıyla sonuçlandırılması,
 • Vakıf bünyesinde iktisadi işletmeler kurulması ve gerekli işlemlerin yapılması,
 • Her türlü sözleşmenin denetlenmesi ve düzenlenmesidir.