İCRA & İFLAS HUKUKU

12. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

  • Esas: 2012/5309
  • Karar: 2012/20891
  • Tebliğ: 18.6.2012

İCRA MÜDÜRÜNÜN AVUKATIN TALEBİNİ YERİNE GETİRMEMESİ

* İCRA MÜDÜRÜNÜN AVUKATIN TALEBİNİ YERİNE GETİRMEMESİ (Borçluya Ait Araçların Güncel Takyidat Bilgilerinin Sorgulanması Talebi - UYAP Kapsamında Avukatlara Sorgulama Yapma İmkanı Verilmesinin İcra Müdürünün Görevini Ortadan Kaldırmayacağı)

* AVUKATIN TALEBİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİ (Araçların Takyidat Bilgilerinin Sorgulanması Talebi - Takip Dosyalarında Avukatlara UYAP Kapsamında Sorgulama Yapma İmkanı Verilmesinin Red Sebebi Oluşturmayacağı/İcra Müdürünün Sorgulama Görevini Yapması Gerektiği)

* TAKYİDAT BİLGİLERİNİN SORGULANMASI (İcra Müdürünün Görevi Olduğu - Taraf Vekillerine UYAP Kapsamında Sorgulama Yapma İmkanı Verilmesinin Alacaklı Vekilinin Talebinin Reddedilmesi Anlamına Gelmediği/İcra Müdürlüğü İşleminin İptaline İlişkin Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği)

* İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ (UYAP Kapsamında Taraf Vekillerine Araçların Takyidat Bilgilerini Sorgulama İmkanı Verildiği/Sorgulamanın İcra Müdürünün de Görevi Olduğu - Vekilin Talep Konusu Sorgulamayı Yapma Yetkisi Bulunduğundan Bahisle Talebinin Reddedilemeyeceği)

* UYAP KAPSAMINDA ARAÇ TAKYİDAT BİLGİLERİNİN SORGULANMASI (Takip Dosyasına Taraf Vekili Olarak Kaydedilen Avukatlara Sorgulama Yapma İmkanı Verilmesinin İcra Müdürünün Görevini Yerine Getirmemesi İçin Sebep Oluşturmayacağı - Vekilin Sorgulama Talebinin Reddedilemeyeceği)2004/m.16

ÖZET : Alacaklı vekilinin takip dosyasından yaptığı talep doğrultusunda, borçluya ait araçların güncel takyidat bilgilerinin sorgulanması görevi icra müdürünün görevleri arasındadır. Takip dosyasına taraf vekili olarak kaydedilen avukatlara, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında talep konusu olan sorgulamayı yapma imkanı verilmiş ise de, alacaklı vekili olan avukata tanınan sorgulama yapma imkânının, icra müdürünün talep konusu sorgulamayı yapma görevini ortadan kaldırmaz. Alacaklı vekilinin müdürlük işleminin iptaline ilişkin şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Emin Bilseloğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekilinin takip dosyasından 02.01.2012 tarihinde talepte bulunarak, takip borçlusuna ait iki adet aracın güncel takyidat bilgilerinin sorgulanmasını istediği, icra müdürünün 03.01.2012 tarihinde alacaklı vekilinin de UYAP sisteminden talep konusu olan sorgulamayı yapma yetkisi bulunduğunu belirterek alacaklı vekilinin talebini reddettiği, alacaklı vekilinin icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurarak, 03.01.2012 tarihli müdürlük işleminin iptalini istediği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Alacaklı vekilinin takip dosyasından 02.01.2012 tarihinde yaptığı talep doğrultusunda, borçluya ait iki adet aracın güncel takyidat bilgilerinin sorgulanması görevinin icra müdürünün görevleri arasında olduğu, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 02.05.2011 tarihinde imzalanan Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol kapsamında, takip dosyasına taraf vekili olarak kaydedilen avukatlara, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında talep konusu olan sorgulamayı yapma imkanı verilmiş ise de, alacaklı vekili olan avukata tanınan sorgulama yapma imkânının, icra müdürünün talep konusu sorgulamayı yapma görevini ortadan kaldırmayacağı, belirtilen bu gerekçe ile alacaklı vekilinin şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulu ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararları

Güncel Yargıtay Kararlarını Sürekli Takip Edebilirsiniz

AİLE KONUTUNDAKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI SIRASINDA, MALİK EŞ ÖLÜR İSE DAVA KONUSUZ KALMAZ
AİLE KONUTUNDAKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI SIRASINDA, MALİK EŞ ÖLÜR İSE DAVA KONUSUZ KALMAZ.

AİLE HUKUKU -
YARGITAY KARARI

TİCARET HUKUKU - YARGITAY KARARLARI
ARAÇ DEĞER KAYBI HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

TİCARET HUKUKU - YARGITAY KARARI

İCRA MÜDÜRÜNÜN AVUKATIN TALEBİNİ YERİNE GETİRMEMESİ
İCRA MÜDÜRÜNÜN AVUKATIN TALEBİNİ YERİNE GETİRMEMESİ

İCRA & İFLAS HUKUKU - YARGITAY KARARLARI